Noteikumi

Latvijas republikas normatīvie akti nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

1. Šajā Interneta veikalā cilpa.lv piedāvāto preču Pārdevējs (SIA Cilpa) no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona (fiziska vai juridiska), kas veic Pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

2. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam un piegādāt tās Pircējam pēc apmaksas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

Pircējs apņemas apmaksāt veiktā pasūtījuma summu un piegādes izmaksas (ja tādas ir).

3. Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža.

4. Pasūtījums ir preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas vienā Pasūtījumā.

5. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un tiem piekrītu" Pasūtījuma asptiprināšanas brīdī. Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu saistītos noteikumus interneta veikalā cilpa.lv.

Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

6. Pircējs izvēlas preci, izvēloties konkrētu preces modeli un daudzumu;

7. Pasūtot preces, Pircējam attiecīgajos informācijas laukos jānorāda sava pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus cilpa.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā;

8. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojot preču grozu, izpildījis visas pasūtījuma darbības, piegādes izvēli un maksājuma veida izvēli un veicis apstiprināšanu, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu.

9. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts cilpa.lv datubāzē Privātuma politikas noteiktajā kārtībā

Pircēja tiesības un saistības

10. Pircējam ir tiesības iegādāties preces cilpa.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

11. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā (sadaļa Atteikuma tiesības).

12. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā (sadaļa Atteikuma tiesības).

13. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā (sadaļa Atteikuma tiesības).

14. Pircējam, izmantojot cilpa.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

15. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja 5 (piecu) dienu laikā Pircējs neveic apmaksa par pasūtījumu, tas var tikt anulēts.

Pārdevēja tiesības un saistības

16. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā nesamaksā par precēm un neinformē par iemesliem.

17. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi, un nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta citur, pusēm nav obligāta un nav saistoša.

18. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

19. Pārdevējs apņemas pirms pasūtījuma izpildes informēt Pircēju par tādu funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu. Informācijas sniegšana e-pastā tiek uzskatīta par pienācīgu informēšanu. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pircēja pasūtījumu, par šī pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu funkciju apturēšanu vai izbeigšanu Pircējs tiek informēts, izmantojot vienu e-pastu.

20. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

21. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, cilpa.lv var piedāvāt līdzīgu preci, par to informējot Pircēju pa e-pastu. Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā prece tiek aizstāta ar līdzīgu, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu 10 (desmit) darba dienu laikā, un anulēt pasūtījumu.

22. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, tad Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma dienas, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti nosaka citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša un pamatota rakstiska atbilde.

23. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

Piegādes un samaksas kārtība

24. Preču cenas cilpa.lv norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.

25. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur mājas lapu cilpa.lv, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus - Paypal, Swedbank (ar interneta banku vai maksājumu kartēm) vai apmaksājot pārdevēja sagatavo un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

26. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini viņam var tikt nosūtīti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta veicot Pasūtījumu, pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie normatīvie akti.

27. Pārdevējs nodrošina preču piegādi iespējami ātri, bet vēlākais - Latvijā 10 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, bet citās Eiropas Savienības valstīs - 20 darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci. Piegādes veidu Latvijā klients izvēlas noformējot pasūtījumu, ārpus Latvijas piegādes veids un izmaksas klientam jāsaskaņo ar Pārdevēju.

28. Ja piegāde tiek nodrošināta ar pakomātu starpniecību un Pircējs preci nav izņēmis, tā tiek nosūtīta atpakaļ Pārdevējam. Pārdevējs apņemas atmaksāt Pasūtījuma summu bez piegādes izmaksām (piegādes izmaksas netiek atmaksātas) uz Pircēja bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā kopš preces ir nosūtīta atpakaļ Pārdevējam.

Atteikuma tiesības

29. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapa pieejama šeit.

30. Pircēja pienākums ir 7 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (to atsūtot Pārdevējam uz Rīgas Biķernieku ielas 160 Rimi Omniva pakomātu vai Rīgas Biķernieku ielas 160 Latvijas Pasts pakomātu). Visus izdevumus, kas Pircējam rodas saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

31. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir lietojis preci.

32. Pārdevējs 7 kalendāro dienu laikā pēc atpakaļ atsūtīto preču saņemšanas apņemas atmaksāt Pircēja samaksāto naudu par atpakaļ atsūtītajām precēm. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

33. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

34. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veiktu preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Privātuma politika

35. SIA Cilpa iegūst un apstrādā tikai atbilstošus un būtiskus Pircēja personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem, kuru dēļ tos apstrādā - Pircēja vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi, produktu piegādes veidu, maksājuma veidu, maksājuma informāciju (ieskaitot, taču neaprobežojoties ar bankas konta numuru), pamatojoties uz Distances līgumu.

36. Lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, tiek iegūti 35.punktā minētie personas dati, tiek apstrādāti arī Pircēju jautājumi un pieprasījumi.

37. Informācija par Pircējiem var tikt izpausta arī citām pusēm, taču tikai tajā gadījumā, ja SIA Cilpa būs pārliecināti, ka jāatsaucas uz likumīgu valsts prasību vai tiesvedību (piemēram, tiesas nolēmums, kratīšanas orderis, tiesas pavēste).

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Visi Internetveikali un cenas